Azka Dwidhana
20
 
 
 
Masriki
25
Fauzan Nabil Syahwal
16
Bambang Dui Wijaya
18
 
 
 
 
 
 
Frahan Fajrur
26
Gian Iswanto
24
 
 
 
Baihaqi Putra Kiswanto
17
Gada Ramadhan
22
Marifa Dwi Putra
23
 
 
 
Prayoga
19
Andhika Trie Laksha
29
 
 
 
Tsabit Ismawan
18
Sultan Septian Maydiansyah
21
Deni Saputra
5
Rafy Saputra
27
Ilham Alfando
45
Akbar Sobar Ismail
17
Vicki Saputra
15
Septian Imam
14
Mahardika Gema
19
Dendi Nugraha
2
Ridho Syafiar
70

Lemahtamba FC U-16


# Name
30 Satya Efraim Alfin
28 Dendi Adrian
12 Kaka Aymar Saputra  

SSB Rick's Sayati U-16


# Name
62 Haeltami
9 Faras Murdika  
11 Rasendriya Hafidz  
1 Rijal Juama Syakir  
10 Zam Zam Sovia  
7 Firmansyah  
91 Iqbal Rizky  
Azka Dwidhana
20
 
 
 
Masriki
25
Fauzan Nabil Syahwal
16
Bambang Dui Wijaya
18
 
 
 
 
 
 
Frahan Fajrur
26
Gian Iswanto
24
 
 
 
Marifa Dwi Putra
23
Gada Ramadhan
22
Baihaqi Putra Kiswanto
17
 
 
 
Prayoga
19
Andhika Trie Laksha
29
 
 
 
Deni Saputra
5
Sultan Septian Maydiansyah
21
Tsabit Ismawan
18
Akbar Sobar Ismail
17
Ilham Alfando
45
Rafy Saputra
27
Dendi Nugraha
2
Septian Imam
14
Mahardika Gema
19
Vicki Saputra
15
Ridho Syafiar
70
Lemahtamba FC U-16
# Name
30 Satya Efraim Alfin
28 Dendi Adrian
12 Kaka Aymar Saputra  
SSB Rick's Sayati U-16
# Name
62 Haeltami
9 Faras Murdika  
11 Rasendriya Hafidz  
1 Rijal Juama Syakir  
10 Zam Zam Sovia  
7 Firmansyah  
91 Iqbal Rizky